Skip to main content

Artikel 1 – Algemene begripsbepalingen
In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever : Een natuurlijk persoon, dan wel een rechtspersoon die aan Comfort-Isolatie opdraagt werkzaamheden/diensten te verrichten.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van andersluidende inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever van toepassing op alle overeenkomsten van Comfort-Isolatie , tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt overeengekomen. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien en voor zover Comfort-Isolatie voor de te verrichten werkzaamheden/dienstverlening derden inschakelt, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt overeengekomen.
2. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Comfort-Isolatie en de opdrachtgever zullen in overleg treden over de inhoud van de nieuwe bepalingen ter vervanging van de door nietigheid c.q. vernietiging getroffen bepalingen.

Artikel 3 – Offertes, prijzen en totstandkoming der overeenkomst
Aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Zij zijn zo nauwkeurig mogelijk opgesteld en, voor zover van toepassing, gebaseerd op de door of namens de opdrachtgever verstrekte specificaties, maten, tekeningen etc. De vrijblijvendheid van aanbiedingen en offertes geldt ook voor de door opdrachtgevers bij Comfort-Isolatie geplaatste orders via het personeel van Comfort-Isolatie of via tussenpersonen, tenzij door Comfort-Isolatie binnen 8 dagen na het gedane aanbod aan degene aan wie de offerte is gericht schriftelijk wordt medegedeeld dat sprake is van een bindend aanbod. De overeenkomst tussen partijen komt tot stand door de schriftelijke bevestiging van Comfort-Isolatie van de order aan de opdrachtgever.
Wijzigingen van en aanvullingen op een bestaande overeenkomst kunnen partijen slechts binden nadat deze wijzigingen en/of aanvullingen door Comfort-Isolatie uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4 – Nakomingtermijn
1. De termijnen van nakoming worden slechts bij benadering opgegeven, gelden derhalve niet als fatale termijnen, zodat wij bij overschrijding in gebreke dienen te worden gesteld. Verzuim wegens overschrijding van de nakomingtermijn zal de opdrachtgever nimmer het recht geven op schadevergoeding noch op ontbinding van de transactie.
2. Wij hebben het recht de termijnen van nakoming aan te passen, indien niet tijdig alle voor de uitvoering vereiste gegevens door ons zijn ontvangen.

Artikel 5 – Duur en einde overeenkomst
De overeenkomst kan tussentijds zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst is vereist per aangetekende brief door Comfort-Isolatie worden beëindigd, indien:
1. De opdrachtgever de verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden en/of de nadere overeenkomst niet nakomt.
2. De opdrachtgever met opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven.
3. De opdrachtgever zijn bedrijfsactiviteiten heeft gestaakt.
4. De opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement komt te verkeren, dan wel aangifte doet als bedoeld in artikel 1 van de Faillissementswet, dan wel een schuldsaneringsregeling als bedoeld in artikel 5 e.v. van de Faillissementswet van toepassing is verklaard.
5. Op het vermogen van de opdrachtgever beslag wordt gelegd, dan wel de opdrachtgever op andere wijze geacht wordt niet in staat te zijn de verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst, na te kunnen komen.
6. De opdrachtgever wordt ontbonden of de rechtspersoonlijkheid verliest dan wel wijzigt.

Artikel 6 – Zekerheidsstelling en voorschotten
Alvorens over te gaan tot uitvoering van de overeenkomst c.q. tot voortzetting van de reeds aangevangen werkzaamheden is Comfort-Isolatie bevoegd van opdrachtgever een voorschot op de te betalen prijs te verlangen dan wel van de opdrachtgever een zekerheidsstelling te verlangen, zulks ter vrije keuze van Comfort-Isolatie. Indien de opdrachtgever weigert het gevraagde voorschot te voldoen c.q. de gevraagde zekerheidsstelling te bieden, dan is Comfort-Isolatie gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden middels een schriftelijke mededeling, zulks onverlet de in artikel 5 genoemde ontbindingsgronden en onverlet het recht van Comfort-Isolatie om in zo‘n geval schadevergoeding van de opdrachtgever te verlangen.

Artikel 7 – Uitvoering van de werkzaamheden
1. Comfort-Isolatie zal de opdracht goed en zorgvuldig uitlatenvoeren, behartigt de belangen van de opdrachtgever naar beste weten en kunnen en verricht zijn werkzaamheden/diensten naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de door de wet gestelde en te stellen eisen.
2. In geval van klachten over het materiaal is Comfort-Isolatie niet verder gehouden tot garantie dan hetgeen aan garantie door de fabrikant van het materiaal wordt verleend.
3. De opdrachtgever is in het kader van een juiste taakvervulling gehouden de medewerkers van Comfort-Isolatie toegang te verlenen tot alle plaatsen in het bedrijf of de woning, waar de aanwezigheid naar het oordeel van de betreffende medewerkers in het kader van de uitvoering der werkzaamheden redelijkerwijs noodzakelijk is.
4. De opdrachtgever is gehouden aan Comfort-Isolatie tijdig alle gegevens en inlichtingen te verschaffen die deze noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden/diensten te kunnen verrichten.
5. Indien door omstandigheden buiten schuld van Comfort-Isolatie geplande werkzaamheden/diensten niet kunnen worden uitgevoerd, is de opdrachtgever toch de daaraan verbonden kosten aan Comfort-Isolatie verschuldigd, behoudens in het geval de opdrachtgever kan aantonen dat er sprake is van een overmachtsituatie als nader omschreven in artikel 11 lid 1.
6. Comfort-Isolatie behoudt zich het recht voor bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, indien hij dit nodig of gewenst acht.
7. Partijen zijn gehouden tot overleg, zo dikwijls als men dit noodzakelijk acht voor een goede uitvoering der overeengekomen werkzaamheden.

Artikel 8 – Aflevering en risico
1. De levertijd, waaronder begrepen de termijn van de door Comfort-Isolatie te verrichten werkzaamheden, vangt aan op de dag als vermeld in de offerte c.q. de bevestiging van de order.
2. Indien voor de uitvoering van de opdracht bepaalde gegevens, tekeningen, maten etc. noodzakelijk zijn en/of bepaalde formaliteiten zijn vereist gaat de levertijd pas in op het moment dat de gegevens, tekeningen, maten etc. in het bezit van Comfort-Isolatie zijn dan wel de vereiste formaliteiten zijn vervuld.
3. Indien door Comfort-Isolatie een voorschot of zekerheidsstelling wordt verlangd, dan vangt de levertijd aan na ontvangst van het voorschot of de zekerheidsstelling.
4. Indien door Comfort-Isolatie tussentijds een voorschot of zekerheidsstelling wordt verlangd, dan wordt de levertijd opgeschort totdat het voorschot of de zekerheidsstelling door Comfort-Isolatie is ontvangen.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud
1. alle door opdrachtnemer geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer totdat opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is nagekomen.
2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4. Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
5. Door opdrachtnemer geleverde zaken, die krachtens het onder lid 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
6. Voor het geval dat opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan opdrachtnemer of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 10 – Betaling, rente en kosten
1. De opdrachtgever dient het totaal bedrag van de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.
2. De opdrachtgever is niet gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met welke vordering dan ook.
3. Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst overeenkomstig artikel 5 lid 3 wordt geen restitutie verleend. Eventueel nog niet betaalde termijnen van de overeengekomen prijs zijn bij beëindiging conform artikel 5 lid 3 terstond opeisbaar en verschuldigd.
4. Indien het factuurbedrag niet is betaald op de in lid 1 genoemde datum, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal de opdrachtgever schriftelijk worden aangemaand de schuld, verhoogd met wettelijke rente vanaf de datum waarop het bedrag verschuldigd is geworden, binnen 10 dagen na de datum van de aanmaning te voldoen.
5. Indien de betaling inclusief wettelijke rente niet binnen 10 dagen na de datum van de aanmaning heeft plaatsgevonden komt bij dienstverlening op reguliere basis de aanspraak op de werkzaamheden/dienstverlening te vervallen. Alle nog verschuldigde termijnen worden terstond in zijn geheel opeisbaar.
6. Zodra de volledige schuld, verhoogd met wettelijke rente, is voldaan kan weer aanspraak worden gemaakt op werkzaamheden c.q. dienstverlening.
7. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door Comfort-Isolatie en/of het door Comfort-Isolatie ingeschakelde incassobureau dan wel de gerechtsdeurwaarder worden gemaakt in verband met incasso van achterstallige betalingen en de daarop betrekking hebbende wettelijke rente komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15 % van de in totaal door de opdrachtgever verschuldigde som met een minimum van €70,- (zegge: zeventig euro).

Artikel 11 – Garantie
1. Indien Comfort-Isolatie in het kader van een transactie garantie verleent, dan garandeert op zowel werk als arbeidsloon, gedurende de garantieperiode verder ligt de garantie bij de uitvoerendepartij:
a. de deugdelijkheid van het materiaal en van de wijze van aanbrengen;
b. de in documentatie genoemde isolatiewaarde;
c. dat het isolatiemateriaal geen voedingsbodem voor schimmels of bacteriën vormt;
d. dat het isolatiemateriaal geen vochtdoorslag veroorzaakt;
e. dat spouwmuurankers onaangetast blijven in geval van spouwmuurisolatie.
2. Onze garantie vervalt indien het niet door onszelf is uitgevoerd en het betreft:
a. schade welke niet is terug te voeren op materiaal- en/of montagefouten;
b. schade ten gevolge van externe invloeden, ongeachte de aard hiervan, anders dan door normaal gebruik;
c. indien de opdrachtgever op eigen initiatief gedurende de garantietermijn wijzigingen en/of reparaties aan het geleverde verricht of laat verrichten;
d. schade door gebrekkig metsel- of voegwerk, of ingeval herstel- en/of onderhoudswerkzaamheden aan de gevel niet, niet tijdig of niet juist zijn uitgevoerd;
e. gevolgschade.
f. fouten welke geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van overheidsvoorschriften met betrekking tot de kwaliteit of de aard van de gebruikte materialen of met betrekking tot de fabricage;
g. indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke uit deze of enige andere daarmee samenhangende transactie voortvloeit.
3. De garantieverplichtingen zijn gemaximaliseerd tot een bedrag, dat ten hoogste gelijk is aan het bedrag van de opdracht of aan een gedeelte daarvan, dat betrekking heeft op de woning of wooneenheid, waar zich de klacht voordoet.

Artikel 12 – Overmacht en annulering
1. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid waarmee partijen ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening konden houden en tengevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet kan worden verlangd, door oorzaken buiten de schuld- of risicosfeer van n der partijen ontstaan, zoals:
a. oorlog, oorlogsgevaar, (natuur)rampen;
b. niet of niet tijdig levering van goederen en diensten door derden;
c. werkstaking, blokkades;
d. bedrijfsstoring (bijvoorbeeld door brand, het verloren gaan van gegevens, ongeval, epidemieën etc).
2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van partijen niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden. In geen geval zal Comfort-Isolatie gehouden zijn tot het vergoeden van door de opdrachtgever geleden schade in geval van overmacht.
3. Indien de overeenkomst in geval van overmacht tussentijds door Is Comfort-Isolatie is beëindigd, is door de opdrachtgever een zodanig gedeelte van de overeengekomen vergoeding verschuldigd als met de stand der uitgevoerde werkzaamheden overeenkomt.
4. Indien de opdrachtgever zijn order alsnog geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren, dan dient dit schriftelijk aan ons te geschieden en behoeft dit de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Comfort-Isolatie.
5. Indien de kosten voor het ontwerp, tekeningen, modellen, etc. separaat in de offerte zijn opgenomen, of anderszins separaat tussen partijen zijn overeengekomen, dienen deze kosten te allen tijde door de opdrachtgever te worden betaald.
6. In elk geval dient de opdrachtgever naar gelang het moment van ontvangst van de schriftelijke annulering een percentage van de overeengekomen totale contractsom- voor zoveel van toepassing verminderd met de verschuldigde bedragen op grond van lid 5 – aan ons te betalen volgens onderstaande schema:
– 100% bij ontvangst van de annulering binnen 2 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden;
– 75% bij ontvangst binnen 1 week voor aanvang van de werkzaamheden;
– 50% bij ontvangst binnen 1 maand voor aanvang evenement;
– in alle andere gevallen is de opdrachtgever gehouden alle met het oog op de uitvoering door Comfort-Isolatie reeds gemaakte kosten van voorbereiding, opslag, materiaal, loonkosten etc. te vergoeden, te vermeerderen met een schadeloosstelling van 10 % van de overeengekomen prijs.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid
1. Comfort-Isolatie aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever geleden directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, en wel tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
2. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel de directe schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat met de overeenkomst is gemoeid, met dien verstande dat bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd de totale aansprakelijkheid beperkt zal zijn tot de door de opdrachtgever te betalen vergoeding over een periode van ten hoogste drie maanden direct voorafgaande aan het plaatsvinden van de schadeveroorzakende gebeurtenis.
3. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de directe schade een gevolg is van opzet of grove schuld van Comfort-Isolatie of van haar leidinggevende werknemers.
4. Comfort-Isolatie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade – waaronder vorstschade – gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.
5. Comfort-Isolatie is nimmer aansprakelijk voor directe, indirecte schade, gevolgschade en/of bedrijfsschade in welke vorm dan ook, die optreedt bij het afboren van (span-)kabels,
leidingen, wapeningen en alle andere zich in het beton/metselwerk of overige te bewerken
objecten bevindende.
6. Alvorens Comfort-Isolatie aansprakelijk te stellen is de opdrachtgever gehouden Comfort-Isolatie zo mogelijk in de gelegenheid te stellen een bij de uitvoering der overeenkomst gemaakte fout binnen een redelijke termijn voor eigen rekening te herstellen.
7. Comfort-Isolatie draagt voor schending van met derden gemaakte afspraken of inbreuk op rechten van derden alleen aansprakelijkheid, indien het bestaan van dergelijke voorschriften of rechten bij op het betreffende vakgebied werkzame personen of diensten algemeen bekend is, of wanneer de opdrachtgever op het bestaan van zodanige voorschriften of rechten heeft gewezen. Alsdan is lid 4 van overeenkomstige toepassing. Voor het overige dient opdrachtgever Comfort-Isolatie te vrijwaren voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
8. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in geval van niet, niet tijdige, niet volledige of niet goede nakoming, hoe ook, onverminderd het in artikel 4 bepaalde en onverminderd ons recht alsnog na te komen hetgeen door de opdrachtgever bedongen, voor zover de wet zulks toelaat en met inachtneming van het bepaalde in artikel 17.
9. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade als gevolg van constructiefouten of gebreken aan het te isoleren pand. Daaronder worden begrepen kieren bij kozijnen en sponningen, rookkanalen met open verbinding naar de spouw, enzovoorts.
10. Schade ontstaan door aan of ten gevolge van goederen, die door ons van een andere leverancier zijn betrokken of diensten, die door ons zijn uitbesteed, wordt slechts vergoed indien en voor zoveel de schade door de desbetreffende leverancier aan ons is vergoed en wij deze vergoeding hebben ontvangen, onder aftrek van de daarbij gemaakte kosten.
11. Adviezen, instructies, berekeningen, opgaven van resultaten of gebruiksaanwijzingen hoe ook genaamd in verband met gebruik, bewerking, verweking, bevestiging, enz. van onze goederen worden vrijblijvend en zonder enige aansprakelijkheid onzerzijds gegeven.
12. Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor hetgeen, waartoe de opdrachtgever jegens derden zal worden gehouden, anders dan voor onze rechtstreekse gehoudenheid jegens de opdrachtgever als voortvloeiend uit deze voorwaarden. De opdrachtgever zal ons ter zake vrijwaren.
13. Indien de opdrachtgever aan Comfort-Isolatie informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat deze informatiedragers, elektronische bestanden en software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 14 – Auteursrecht
1. Met betrekking tot de door of namens Comfort-Isolatie uitgebrachte adviezen en plannen berust het auteursrecht bij Comfort-Isolatie. De met advisering verband houdende stukken die door de opdrachtgever aan Comfort-Isolatie worden afgegeven, blijven eigendom van de opdrachtgever.
2. De opdrachtgever verbindt zich de door of namens Comfort-Isolatie uitgebrachte adviezen niet aan derden ter inzage te geven dan na voorafgaande toestemming van Comfort-Isolatie, tenzij er sprake is van het naleven van een wettelijk voorschrift.

Artikel 15 – Montage
1. De opdrachtgever zorgt ervoor, dat wij tijdig kunnen beschikken over tekeningen en andere gegevens, die voor het verrichten van de werkzaamheden noodzakelijk zijn. Zo omtrent de aanwezigheid en de juiste ligging van de zich in of nabij het werk bevindende kabels, leidingen en /of afvoeren. Verder dient de opdrachtgever ons te informeren, indien de kruipruimte niet droog is en indien de kruipruimte minder dan 50cm hoog is.
2. De voorzieningen en energie (water en elektriciteit), welke nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden komen voor rekening en risico van de opdrachtgever, ook indien deze worden uitgevoerd volgens onze aanwijzingen, doch niet door ons. De opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico, dat ons personeel in de gelegenheid wordt gesteld de werkzaamheden uit te voeren. Tenzij anders overeengekomen, dient de opdrachtgever te zorgen voor het afplakken van onderdelen, die niet bevuild/behandeld dienen te worden. Verder dient de opdrachtgever bij werkzaamheden in openlucht kosteloos zorg te dragen voor verkeers- en andere voorzieningen., waardoor de werkzaamheden zonder schade voor derden kan plaatsvinden.
3. De opdrachtgever verstrekt kosteloos met inachtneming van de noodzakelijker veiligheidsvoorschriften en andere voorzorgsmaatregelen de nodige hulpmiddelen, verleent, hetzij persoonlijk, hetzij door zijnerzijds beschikbaar gestelde hulpwerkkrachten, de nodige bijstand.
4. De opdrachtgever zal de door het personeel ingevulde tijdbrieven aftekenen.

Artikel 16 – Geheimhouding
1. Comfort-Isolatie en de opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Comfort-Isolatie of de opdrachtgever als zodanig schriftelijk is medegedeeld of als dit uit de aard van de informatie voorvloeit.
2. Alle tekeningen, modellen, platen, films, foto’s, stempels, andere beeld-, geluids- en informatiedragers of andere hulpmiddelen en ontwerpen, software daaronder begrepen, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven ons eigendom en slechts te onzer beschikking. De opdrachtgever is gehouden iedere handeling na te laten, die een inbreuk betekent op een octrooi, auteursrecht, merkrecht of licentie. Namaak, nadruk of reproducties in welke zin dan ook is verboden.

Artikel 17 – Meerdere partijen
Indien een transactie wordt gesloten tussen ons enerzijds en twee of meerdere partijen anderzijds, zijn deze partijen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van hun eigen deel.

Artikel 18 – Conversie
1. Indien enig in deze voorwaarden genoemde, en voor de opdrachtgever toepasselijk, beding nietig wordt verklaard dan zal dit beding worden vervangen door een geldig beding, dat zoveel mogelijk aan dezelfde strekking beantwoordt. De geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden blijft ongewijzigd.
2. Indien artikel 12 lid 8 onder omstandigheden niet kan worden toegepast, zal het hierna bepaalde daarvoor in de plaats treden. Ingeval van niet, niet tijdige, niet volledige of niet goede nakoming hoe dan ook, onverminderd het in artikel 4 bepaalde, is onze plicht tot vergoeding van schade volledig voldaan door alsnog nakoming van hetgeen door de opdrachtgever is bedongen. Voor het geval alsnog nakoming onzerzijds niet meer mogelijk is, is onze plicht tot vergoeding van schade volledig voldaan door betaling van de werkelijk door de opdrachtgever gemaakte onkosten tot een maximum van 25% van het factuurbedrag van de transactie dan wel, indien de schade het gevolg is van de uivoering van duurcontracten, tot het maximum van 25% van de op het duurcontract betrekking hebbende factuurbedragen in het betreffende kalenderjaar.

Artikel 19 – Toepasselijk recht
Op alle door Comfort-Isolatie gedane aanbiedingen en/of offertes, hoe ook genaamd, alsmede op alle met Comfort-Isolatie gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20 – Wijziging, uitleg en vindplaats
Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Close Menu